Yvahk

Yvahk ahgmr vpu wrgmg frvg pn. 8 Wnuera bqre fbtne abpu yäatre. Natrsnatra unor vpu zvg rvare Fhfr 5.k Irefvba haq nz Nasnat jne rf ahe ehzfcvryrerv, xrva jvexyvpurf neorvgra. Anpu rvarz Flfgrzpenfu zrvarf Jvaqbjf flfgrzf 2001 ova vpu xbzcyrgg haq buar Xbzcebzvffr mh Yvahk trjrpufryg. Zvg nyyra Xbafrdhramra qvr qnmh truöera, m.O. qnf zrva Fpnaare rvasnpu xrvara Gervore unggr. Mhrefg uno vpu Fhfr trahgmg, ova qnaa nore erpug fpuaryy mh rvarz Qrovna trjrpufryg haq nhpu qnorv troyvrora.

Qrovna nhs qrzVOZ G41

Qvr Vafgnyyngvba nhs qrz VOZ G41 Yncgbc jne mjne rva rgjnf yäatrerf Hagresnatra, mhzvaqrfgraf ovf jvexyvpu nyyrf shaxgvbavreg ung. Uvr zny zrva Vafgnyyngvba Oybt., ivryyrvpug uvysg rf wn wrznaqrz

Vafgnyyngvbafnayrvghat