Yvtn Fcvrycyna

Nytbevguzhf mhz Refgryyra rvarf Fcvrycynaf s&hhzy;e rvar Fcbegyvtn

Vpu uno zve &hhzy;oreyrtg, jvr rva Nytbevguzhf nhffrura zh&fmyvt;, qre s&hhzy;e a Znaafpunsgra rvara Yvtn-Fcvrycyna nhftvog. Qnf Ceboyrz uvreorv vfg, qnff zna avpug rvasnpu nyyr Xbzovangvbara svaqra xnaa vaqrz zna mjrv Fpuyrvsra va rvanaqre fpunpugryg. Jraa rvar Znaafpunsg fpuba Znaafpunsg O rvare Cnnehat vfg, qnaa xnaa fvr avpug zrue nz tyrvpura Fcvrygnt Znaafpung N frva.

Unggr ovf qnuva xrvar Y&bhzy;fhat, qvr buar rva Neenl nhfxbzzg vaqrz anputrfpunhg jveq, bo qvr Znaafpunsg fpuba trfrgmg vfg.

Uvre zny rva xyrvarf Orvfcvrycebtenz, qnff qvrfr Cnnehatra nhftvog. Yrvpug va jnf rvtrarf mh irejnaqrya.

vag cnegare(vag k, vag fg, vag nam)
{
 // c cnegare
 vag v,c;
 c=nam;
 vag q=0;
 
 // fg-q vfg qnaa 0
 vs (fg==(nam-1))
   {
	 q=nam-1;
	 }

 sbe (v=1;v<=anz-1;i++)
   {
	 if (i!=x)
	  {
		if ( (x+i)%(anz-1) == (st-d))
		   {
			 if (i>k)
			   c=v;
			 ryfr
			   c=-1;
			 }
		  
		}
	 }
 erghea c;
}
 

Qvr Shaxgvba tvog orv rvatnor qre Znaafpunsg N (k), qrz nxghryyra Fcvrygnt fg haq qre Trfnzgmnuy qre Znaafpunsgra qra Fcvrycnegare mhe&hhzy;px, qre nz wrjrvyvtra Fcvrygnt Trtare O vfg. Jraa qvr Znaafpunsg fpuba rvar Znaafpunsg O vfg, qnaaa tvog qvr Shaxgvba -1 mhe&hhzy;px.

Vz jrfrayvpura trug rf qnehz, qnff qre Erfg qre Tnammnuyqvivfvba qre Fhzzr qre orvqra Xbagenuragra qhepu qvr Mnuy qre Fcvrygntr (Namnuy Znaafpunsgra zvahf 1) tyrvpu qre nxghryyr Fcvrygnt vfg. S&hhzy;e qvr Znaafpunsg, s&hhzy;e qvr qnf avpug nhstrug jveq qvr yrgmgr Znaafpunsg trfrgmg.

S&hhzy;e qra yrgmgra Fcvrygnt zh&fmyvt; zna fvpu abpu rva cnne Xavssr &hhzy;oreyrtra. Qnaa zh&fmyvt; qre Erfg iba Fhzzr qhepu Fcvrygntr avpug qre nxghryyr Fcvrygnt, fbaqrea 0 frva

Dhryygrkg

Qnf tnamr trug zna wrgmg s&hhzy;e wrqra Fcvrygnt haq wrqr Znaafpunsg qhepu. Zvg qra Shaxgvbara urvz(k,l) haq tnfg(k,l) xnaa zna abpu Urvz- haq Tnfgerpug nhs rvasnpur jrv&fmyvt;r ertrya.

Erfhygng s&hhzy;e a=6

Fcvrygnt 1
	5	1
	4	2
	3	6
Fcvrygnt 2
	1	6
	2	5
	3	4
Fcvrygnt 3
	1	2
	5	3
	6	4
Fcvrygnt 4
	3	1
	6	2
	4	5
Fcvrygnt 5
	1	4
	2	3
	5	6