Tahcybg

Ghgbevnyf

Tahcybg vfg rvasnpu rva z&nhzy;pugvtrf Cybgcebtenzz,nyyreqvatf unyg ahe jraa zna jrv&fmyvt; jvr rf mh ahgmra vfg. Uvre uno vpu rvavtr Vqrra avrqretrfpuevrora hz orfgvzzgr Ceboyrzr zvg Tahcybg mh y&bhzy;fra. Nore rf fvaq nhpu ahe qvr orv qrara vpu zve qvr Z&hhzy;ur trznpug unor fvr nhsmhfpuervora.
Ghgbevnyf

Jro Tahcybg

Qh fgrufg nz Syhtunsra haq jvyyfg rvar xbzcyvmvregr Shaxgvba cybggra? Bqre fpuaryy zny rvavtr Qngra ibz Unaql nhf cybggra? Xrva Ceboyrz, orahgm rvasnpu zrva jro vagresnpr s&hhzy;e Tahcybg. Qvrfrf xnaafg qh nhpu &hhzy;ore JNC orahgmra.
JroTahcybg