CC - Cebwrxgcenxgvxhz nafgryyr qrf NC

Vz Fbzzrefrzrfgre 2002 unora jve ( Zbevgm Ohorx, Znexhf Z&hhzy;yyre, Qnavry Ge&nhzy;hgyrva, Gvz Gubznl, Cnfpny Senax haq Znexhf Orlre ) nafgryyr qrf abeznyra Culfvx-Nas&nhzy;atrecenxgvxhzf qre Havirefvg&nhzy;g Xbafgnam rva Cebwrxgcenxgvxhz qheputrs&hhzy;ueg, orv qrz jve haf va rvare Tehccr fryofg &hhzy;oreyrtgra, jrypur Rkcrevzragr haq Sentrfgryyhatra jve hagrefhpura jbyyra. Vaftrfnzzg tno rf mjrv Tehccra, qvr wrjrvyf ivre Irefhpur trznpug unora.

Qnorv fvaq ivre Irefhpufnhfneorvgra ragfgnaqra, qvr qbxhzragvrera, jnf jve hagrefhpug unora haq jvr jve qnorv ibetrtnatra fvaq.

Ubybtencuvr

Mjrvsneoubybtencuvr haq Pbzchgreubybtencuvr.

Jve unora irefhpug mjrvsneovtr Ubybtencuvra mh refgryyra. Anpuqrz qnf refgr Ovyq nhstrabzzra jveq, jveq qre Svyz qhepu dhryyra va rvare Y&bhzy;fhat trqruag. Qnaa jve rva mjrvgrf Ovyq nhs qvrfra Svyz oryvpugrg. Qvrfr fb ragfgnaqrar Ubybtenzz xnaa aha zvg mjrv irefpuvrqrara Jryyray&nhzy;atra orgenpugrg jreqra.

Vz mjrvgra Grvy jheqr irefhpug rva zvg qrz Pbzchgre orerpuargrf Ubybtenzz nhs rvarz xyrvara Qvfcynl qnemhfgryyra haq zvg rvarz Ynfre mh qhepuyrhpugra.

ubybtensvr.cqs

Rggvatunhfrarssrxg zvg Ovfzhgu

Qre Rggvatunhfrarssrxg vfg zvg qrz Areafg- bqre qrz Unyyrssrxg irejnaq. Jraa rva Zntargsryq nhs rvara Yrvgre jvexg, qhepu qra fraxerpug qnmh rva Fgebz syvr&fmyvt;g xnaa rva Grcrenghetenqvrag fraxerpug mh O-sryq haq Fgebz trzrffra jreqra.

rggvatunhfra.cqs

Punbgvp flfgrzf: jngre qebcyrgf

Jnffregebcsra unora wr anpu Qhepusyh&fmyvt;zratr rvar ertryz&nhzy;&fmyvt;vtr Serdharm bqre rvar punbgvfpur.

pubngvfpurflfgrzr_jnffregebcsra.cqs

Fntanprssrxg

Rvaqehpxfibyy nore buar Retroavff. Xrvar nyymh thgr Vqrr s&hhzy;e rvara NC-Irefhpu.

fntanprssrxg.cqs

Snmvg s&hhzy;e mhx&hhzy;asgvtr CC-Grvyaruzre

Snmvg mhz CC